Salgs og leveringsbetingelser

Med rene linjer bliver samarbejdet en leg..

Så er der lige alt det med småt..

Læs her vores gældende salgs og leveringsbetingelser.
Du kan selvfølgelig også hente en samlet fil med salgs og leveringsbetingelser her.

Nedenstående betingelser finder anvendelse for alle tilbud, aftaler, ordrer/ordrebekræftelser, salg og leverancer fra ahaMedia Solutions i det omfang, betingelserne ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale.

Senest opdateret
d. 3. januar 2017

Pkt. 1. Definitioner
1.1 Kunden: den naturlige eller juridiske person, som har indgået en aftale med ahaMedia Solutions.
1.2 Virksomheden: ahaMedia Solutions, CVR nr. 39 14 19 05
1.3 Produkt: enhver produkt eller serviceydelse som kunden aftager hos virksomheden.
Pkt. 2. Generelt
2.1    Disse betingelser gælder for enhver leverance mellem virksomheden og kunden. Ved aftalens indgåelse accepterer kunden de samtlige betingelser som er beskrevet i dette dokument.
2.2    Alle priser virksomheden oplyser, er som regel oplyst i danske kroner, og er eksklusiv moms eller andre afgifter, medmindre andet er angivet.
2.3    Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre de gældende forretningsbetingelser. Ændringer vil blive offentliggjort på virksomhedens hjemmeside.
2.4    Virksomheden forbeholder sig retten til at foretage overdragelser af virksomheden og dens ydelser til anden virksomhed.
2.5    Virksomheden bærer ikke noget ansvar for, at et eventuelt estimeret tidsforbrug overskrides.
Pkt. 3. Betaling og fakturering
3.1    Betaling skal senest ske 8 dage efter levering, medmindre andet er aftalt på skrift.
3.2    Betalingen skal være virksomheden i hænde senest 1. hverdag efter sidste rettidige betalingsdato.
3.3    Såfremt kunden ikke kan leve op til betingelserne, har virksomheden ret til at ændre priserne på kundens produkter.
3.4    Ved for sen betaling tilskrives der efter rentelovgivningen renter på 0,70% pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100,00 DKK.
3.5    Ved bankoverførsel bedes fakturanummer angivet ved betalingen.
3.6    Fakturering foregår via elektronisk post/e-mail, men kan dog efter aftale med kunden fremsendes pr. almindelig brevpost. Ved fremsendelse af faktura pr. brevpost, forbeholder virksomheden sig retten til at tage 25,00 DKK i administrationsgebyr.
3.7    Ved fakturering af løbende abonnementer (eks. hosting, mailservere m.m.) opkræves der et administrationsgebyr pr. faktura.
3.8    Ved manglende betaling forbeholder virksomheden sig retten til at suspendere kundens konto og tilbageholde kundens aktiver såsom filer, databaser, domænenavne, grafik, klippekort m.m.
3.9    Hvis virksomheden 10 dage efter fremsendt rykker, stadig ingen betaling har modtaget, forbeholder virksomheden sig ret til at drage betalingen til inkasso. Alle omkostninger i forbindelse med en eventuel inkassosag, bliver pålagt kunden. Virksomheden kan eventuelt lukke for kundes aktiviteter hos virksomheden, indtil den skyldige betaling er foretaget.
3.10    Genåbning af kundens aktiviteter kan ske mod et gebyr på 475,00 DKK, samt betaling af det fulde skyldige beløb inkl. renter og rykkergebyrer.
Pkt. 4. Abonnement og opsigelse
4.1    Et abonnement er gældende fra aftalt dato, som er specificeret på faktura eller anden skriftlig aftale mellem virksomheden og kunden.
4.2    Et abonnement eller en aftale kan opsiges med 1 måneds varsel, før dennes udløb.
4.3    Sker der ingen opsigelse, vil aftalen automatisk fortsætte og kunden accepterer hermed en ny tilsvarende periode. (eks. 12 mdr.)
4.4    Virksomheden har til enhver tid krav på, med øjeblikkelig virkning, at opsige en aftale, hvis det vises at kunden ikke kan overholde de almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
4.5    Aftalen mellem virksomheden og kunden kan på ingen måde videregives, sælges eller overdrages til tredjepart uden skriftlig accept fra virksomheden.
4.6    Flytning af domæne til anden udbyder, betyder ikke opsigelse af aftale/abonnement.
4.7    Ved opsigelse fra Kunden er denne ikke berettiget til refundering af evt. resterende abonnement/aftale.
Pkt. 5. Klippekort
5.1    Klippekort faktureres ved oprettelsen og faktureres med netto 8 dage.
5.2    Klip fra klippekort kan bruges til betaling af konsulentbistand fra virksomheden, herunder websupport, vedligehold, opdatering samt andre ydelser, der udføres af virksomheden.
5.3    Klippekort kan ikke benyttes til brug for køb af hardware, licenser eller til dækning af andre direkte/indirekte omkostninger.
5.4    Hvert klip svarer til 15 min.
5.5    Alle klippekort udløber 12 måneder efter fakturadato.
5.6    Klippekort kan ikke overdrages og/eller refunderes.
5.7    Kunden kan via henvendelse til virksomheden få oplyst forbrug samt nuværende saldo på klippekortet.
5.8    Kunden accepterer, at virksomheden må sende påmindelser via mail ved klippekortets udløb.
5.9    Virksomheden igangsætter arbejde på afleverede sager indenfor 2 hverdage efter accepteret modtagelse.
5.10    Virksomheden behandler og modtager sager fra mandag til fredag mellem 9:00 – 17:00, bortset fra helligdage.
5.11    På lørdage, søndage og helligdage er antal af klip registreret tre gange, dvs. Arbejde der svarer til 1 klip på lørdag, søndag eller helligdage vil blive registreret som 3 klip.
5.12    Haster samt “Her og nu” sager: plus 1 klip oveni til hvert registreret klip.
Pkt. 6. Underleverandører
6.1    Virksomhedens levering af ydelser kan indbefatte brug af underleverandører.
Pkt. 7. Udvikling
7.1    Disse punkter gælder for alt det materiale som er udviklet af virksomheden, herunder design og udarbejdelse af tryksager, dokumenter, applikationer, hjemmesider, dokumentation eller andet materiale udviklet af virksomheden.
7.2    Rettighederne af det udviklede materiale tilhører under alle omstændigheder virksomheden, og må aldrig overtages, videregives, eller videresælges til tredjepart uden skriftlig tilladelse fra virksomheden. Dette gælder uanset om der er tale om hele det udviklede materiale, eller dele af det.
7.3    Virksomheden er ikke ansvarlig for eventuelle skader det udviklede materiale måtte medføre.
7.4    Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for eventelle rettigheder af det udleverede materiale kunden sendte til virksomheden i forbindelse med udvikling af materiale, såsom tekster, grafisk materiale eller anden materiale leveret af kunden.
Pkt. 8. Mangler
8.1    Kunden skal straks ved levering af virksomhedens produkt kontrollere varen, og foretage en undersøgelse af varen. Ved mangel skal kunden straks efter, tage kontakt til virksomheden.
8.2    Sker dette inden for rimelig tid, vil virksomheden sørge for at løse problemet. Dog maks. 2 måneder fra levering af produktet.
Pkt. 9. Ansvar og kriminelle aktiviteter
9.1    Det er ikke tilladt at bruge virksomhedens services til afsendelse af vira eller uønsket post.
9.2    Parterne er hver især forpligtede til uden tidsbegrænsning at hemmeligholde alle oplysninger om den anden part af fortrolig karakter, som måtte komme til deres kendskab som en følge af samarbejdet vedrørende leveringen af konsulentydelser. Som fortrolige oplysninger anses alle oplysninger, som ikke i forvejen er alment kendte eller tilgængelige for offentligheden.
9.3    Brug af produkter og ydelser fra virksomheden sker i enhver henseende på kundens eget ansvar.
9.4    Kunden skal sørge for at tredjemand ikke bryder ind i virksomhedens system eller netværk via kundens data eller handlinger. Det betyder at kunden skal være omhyggelig med adgangskoder, brugernavne osv.
9.5    Det er forbudt at forsøge at logge på andre kunders systemer eller netværk, hvis kunden ikke har fået adgang eller rettigheder til dette.
9.6    Kunden er selv ansvarlig for at tage backup af samtlige filer, databaser, elektronisk post og anden data, medmindre andet er aftalt.
9.7    Kunden er selv juridisk ansvarlig for data liggende på virksomhedens eller dennes leverandørs server.
9.8    Virksomheden vil aldrig udlevere data til tredjemand, medmindre kunden selv har ønsket dette, eller hvis offentlige instanser gør krav mod disse data.
9.9    Kunden må ikke opbevare data der er i strid med dansk lovgivning på virksomheden servere eller servere hos virksomhedens underleverandører. Pornografisk og erotisk indhold er ikke tilladt, samt enhver type arkiv i enhver størrelse.
9.10   Virksomheden er ikke ansvarlig for tab af data
Pkt. 10. Fortrydelsesret
10.1    Kunden accepterer ved køb af et specialtilrettet produkt som f.eks. klippekort, hosting, grafik eller webdesign, at kundens fortrydelsesret bortfalder. Jf. Forbrugeraftalelovens § 12.
10.2    Der gives aldrig fortrydelsesret på domænenavne.
Pkt. 11. Force Majeure
11.1    Virksomheden er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder sabotage, krig, terror, indbrud, strømsvigt, strejke, lockout, boykot, blokade, hærværk, vandskade, brand, røgskade, eksplosion eller andre omstændigheder som ligger uden for virksomheden egenkontrol.
Pkt. 12. Lovvalg, værneting
12.1    Aftalen mellem virksomheden og kunden er underlagt dansk ret. Uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Danmark.
12.2    Hvis en eller flere af disse bestemmelser i dette dokument ses som at være ugyldige eller ikke kan bringes i praktik, betyder det ikke hele dokumentet er ugyldigt.